ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  หมวดหมู่

  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564

  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

  เอกสารกองช่าง

  รายการเอกสาร

  การขออนุญาตขุดดิน – ถมดิน  (1.38 MB. | ดาวน์โหลด 33)การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร  (3.95 MB. | ดาวน์โหลด 104)คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารรือถอนอาคารเคลื้อนย้ายอาคาร  (438.56 KB. | ดาวน์โหลด 25)คำขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร-หรือเคลื่อนย้ายคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  (1.59 MB. | ดาวน์โหลด 79)คำขอโอนอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร2-เคลื้อนย้าย  (353.72 KB. | ดาวน์โหลด 9)คำร้องขอติดตั้งประปา  (1.59 MB. | ดาวน์โหลด 34)แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)เทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  (607.79 KB. | ดาวน์โหลด 97)แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) เทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  (636.25 KB. | ดาวน์โหลด 8)ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดินตาม-พรบ.การขุดดินและถมดิน-พ.ศ.2543  (544.71 KB. | ดาวน์โหลด 3)หนังสือมอบอำนาจ  (173.42 KB. | ดาวน์โหลด 14)หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม  (202.93 KB. […]

  เอกสาร กองสาธารณสุข

  รายการเอกสาร

  การขออนุญาตดำเนินกิจการรับเก็บขน สิ่งปฏิกูล มูลฝอย  (350.29 KB. | ดาวน์โหลด 154)การขอใบอนุญาตฯ กิจการอันตรายต่อสุขภาพ  (2.76 MB. | ดาวน์โหลด 452)คำขอ-คำร้อง-เก็บขนขยะมูลฝอย-และสิ่งปฏิกูล  (225.29 KB. | ดาวน์โหลด 55)คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานี  (418.43 KB. | ดาวน์โหลด 69)คำร้องทั่วไป  (174.63 KB. | ดาวน์โหลด 72)แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  (409.71 KB. | ดาวน์โหลด 205)แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (853.22 KB. | ดาวน์โหลด 948) […]

  รายงานการประชุมสภา62

  รายละเอียด เอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา รายละเอยดเอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา รายละเอียกเอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา […]

  จดหมายข่าวฉบับที่ 3 (ไตรมาศที่ 4/62)

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 (ไตรมาศ3/62)

  อ่านต่อ ฉบับที่ 3 ( ไตรมาศที่ 4/62)

  แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมฯ พ.ศ.2561-2563

  เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ ได้จัดทำแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยะธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรับชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดังนี้

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

  รายละเอียด สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ โทร 076494444

  โหลดรายละเอียด ได้ที่ลิ้งค์นี้ […]

  แนวทางปฏิบัติ การบริจาคสิ่งของ

  Page 1 of 1612345...10...Last »