ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

คลังเก็บ

ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[…]

สมัครเข้าอบรมกฏหมายน่ารู้ 62

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrJt9i5OFzXYB-JxUUue3Hl1vK7TYi4UFXA5iQMmSFS5oJ0g/viewform?fbclid=IwAR0cgA08KHwY1FWgq333YvA0Z4_7E8b3N_SFa9cVEGltxJwJn8WCGK-sZAk

รายงานผลแสดงความคิดเห็นของประชาชน โครงการเวทีชาวบ้าน 1/2561 เรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบการร้าน เซเว่น อิเลฟเว่น (7-11)

อ่านรายละเอียด…..#

ประกาศระยะเวลาชำระภาษี ปี2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ปีงบประมาณ2561(ตค.60 – มี.ค.61)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ปีงบประมาณ2561(เม.ย. – ก.ย.61)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ ปีงบประมาณ 2561

Kohyaoyai ไปกันเลยไม่มีแผนอะไร #มาเถอะอยากเจอ 😊

คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น

[…]

การจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย: ปฏิบัติการภาคประชาชนสู่การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย โครงการระยะที่ 1 (สิงหาคม 2561-กรกฎาคม 2562)

I.U.C.N. & Coca Cola & Koh Yao Yai

ที่มา:

มูลนิธิโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) ร่วมกับIUCN-องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ “การจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย: ปฏิบัติการภาคประชาชนสู่การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย” โดยโครงการในระยะที่ 1 (2561-2562) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านการจัดการขยะเชิงบูรณาการ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมระดับบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ปริมาณขยะพลาสติกและขยะประเภทอื่นๆในชุมชนและในทะเลลดลง นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะพลาสติกทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศต่อไป

เป้าหมายสูงสุด:

ระบบการจัดการขยะเชิงบูรณาการในพื้นที่ต.เกาะยาวใหญ่ ต.พรุใน และต.เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จ.พังงา มีความเข้มแข็งและสามารถยกระดับความร่วมมือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบังคับใช้นโยบายด้านการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่นำร่องภายในปี พ.ศ. 2563

เป้าหมายของการดำเนินงานในระยะที่ 1:

จัดทำนโยบายด้านการจัดการขยะและสามารถนำไปบังคับใช้ เพื่อให้ระบบการจัดการขยะในพื้นที่ต.เกาะยาวใหญ่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อสิ้นสุดโครงการในปีที่ 1 ปริมาณขยะพลาสติกและขยะประเภทอื่นๆที่จะถูกนำไปกำจัดในหลุมฝังกลบของต.เกาะยาวใหญ่ลดลง 30% จากฐานข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปี 2561

โครงการจัดการขยะโดยชุมชนแสดงให้เห็นถึงการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อร่วมกันจำลองและจัดทำต้นแบบ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ในระดับเทศบาล ในพื้นที่เป้าหมาย โดยโครงการนี้พัฒนาขึ้นจากความสำเร็จของการดำเนินโครงการในปีที่ 1 ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัทไทยยูเนี่ยน และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในปี 2560-2561 […]

Page 1 of 812345...Last »