ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  หมวดหมู่

  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564

  รายงานการประชุมสภา62

  รายละเอียด เอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา รายละเอยดเอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา รายละเอียกเอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา รายละเอียดเอกสารที่แนบมา […]

  แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมฯ พ.ศ.2561-2563

  เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ ได้จัดทำแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยะธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรับชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดังนี้

  ประกาศเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เรื่อง การับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่

  ประกาศเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติราชการแทน

  ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ2561

  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ปีงบประมาณ2561(ตค.60 – มี.ค.61)

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ปีงบประมาณ2561(เม.ย. – ก.ย.61)

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ ปีงบประมาณ 2561

  Page 1 of 712345...Last »