ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  หมวดหมู่

  เอกสารกองช่าง

  รายการเอกสาร

  การขออนุญาตขุดดิน – ถมดิน  (1.38 MB. | ดาวน์โหลด 33)การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร  (3.95 MB. | ดาวน์โหลด 104)คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารรือถอนอาคารเคลื้อนย้ายอาคาร  (438.56 KB. | ดาวน์โหลด 25)คำขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร-หรือเคลื่อนย้ายคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  (1.59 MB. | ดาวน์โหลด 79)คำขอโอนอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร2-เคลื้อนย้าย  (353.72 KB. | ดาวน์โหลด 9)คำร้องขอติดตั้งประปา  (1.59 MB. | ดาวน์โหลด 34)แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)เทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  (607.79 KB. | ดาวน์โหลด 97)แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) เทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  (636.25 KB. | ดาวน์โหลด 8)ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดินตาม-พรบ.การขุดดินและถมดิน-พ.ศ.2543  (544.71 KB. | ดาวน์โหลด 3)หนังสือมอบอำนาจ  (173.42 KB. | ดาวน์โหลด 14)หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม  (202.93 KB. […]

  ประกาศราคากลาง ถนน คสล สายในวัง ม.2เกาะยาวใหญ่

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักผู้โดยสารท่าเรือช่องหลาด

  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสารท่าเรือบ้านช่องหลาด

  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ท่าเรือคลองเหีย