ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  ข้อมูลสำหรับประเมิน ITA เกาะยาวใหญ่

  ข้อมูลพื้นฐาน

  การบริหารงาน

  การบริหารเงินงบประมาณ

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การจัดการการร้องเรียนการทุจริต

  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต