ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

คลังเก็บ

ข้อมูลสำหรับประเมิน ITA เกาะยาวใหญ่

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการการร้องเรียนการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต