ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

คลังเก็บ

ประกาศประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ โครงการซ่อมสร้างถนนสายคลองเหีย-อ่าวม่วง

ksl2

th_download_greentext

2.1 ประกาศอิอ็อกชั่น ซ่อมสร้างถนน คสล.

ยื่นแบบชำระภาษี ( ภ.ร.ด.2 ) ภายในเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2559

ภาษี59ภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้าง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ผู้รับประเมิน เจ้าของทรัพย์สิน จะต้องยื่นแบบ ( ภ.ร.ด. 2 ) ณ ส่วนการคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี ( แบบ ภ.ร.ด. 8 ) จะต้องชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งค่าภาษี

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้รับการประเมินจะต้องเสียภาษีค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

( ค่าเช่า )

การไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกำหนดเวลา

üกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

üกรณีผู้รับการประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินค่าภาษีจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก

 

ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ปี 2559

10003762_1696147873965441_7682534399864557448_o

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาศ4ปี 2558

12118705_n

12088202_n

12140828_n

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2559-2561

ปี 2558-2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

SCN_0001

ดาวน์โหลด     รายละเอียดการรับสมัคร

 

 

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ปี2559

SCN_0009

 

cover59

ประกาศสอบราคา ซ่อมแซมถนนท่าเรือหินกอง

Untitled

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนน คสล.ท่าเรือหินกอง

ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าเรือหินกอง

2

 

1

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

123คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

Page 20 of 22« First...10...1819202122