ติดตามข่าว เกาะยาวใหญ่

คลังเก็บ

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย: ปฏิบัติการภาคประชาชนสู่การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย โครงการระยะที่ 1 (สิงหาคม 2561-กรกฎาคม 2562)

I.U.C.N. & Coca Cola & Koh Yao Yai

ที่มา:

มูลนิธิโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) ร่วมกับIUCN-องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ “การจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย: ปฏิบัติการภาคประชาชนสู่การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย” โดยโครงการในระยะที่ 1 (2561-2562) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านการจัดการขยะเชิงบูรณาการ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมระดับบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ปริมาณขยะพลาสติกและขยะประเภทอื่นๆในชุมชนและในทะเลลดลง นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะพลาสติกทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศต่อไป

เป้าหมายสูงสุด:

ระบบการจัดการขยะเชิงบูรณาการในพื้นที่ต.เกาะยาวใหญ่ ต.พรุใน และต.เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จ.พังงา มีความเข้มแข็งและสามารถยกระดับความร่วมมือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบังคับใช้นโยบายด้านการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่นำร่องภายในปี พ.ศ. 2563

เป้าหมายของการดำเนินงานในระยะที่ 1:

จัดทำนโยบายด้านการจัดการขยะและสามารถนำไปบังคับใช้ เพื่อให้ระบบการจัดการขยะในพื้นที่ต.เกาะยาวใหญ่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อสิ้นสุดโครงการในปีที่ 1 ปริมาณขยะพลาสติกและขยะประเภทอื่นๆที่จะถูกนำไปกำจัดในหลุมฝังกลบของต.เกาะยาวใหญ่ลดลง 30% จากฐานข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปี 2561

โครงการจัดการขยะโดยชุมชนแสดงให้เห็นถึงการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อร่วมกันจำลองและจัดทำต้นแบบ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ในระดับเทศบาล ในพื้นที่เป้าหมาย โดยโครงการนี้พัฒนาขึ้นจากความสำเร็จของการดำเนินโครงการในปีที่ 1 ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัทไทยยูเนี่ยน และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในปี 2560-2561 ชุมชนต.เกาะยาวใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนที่เกิดจากผลกระทบด้านลบจากกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านขยะและการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว กิจวัตรประจำวันของคนในท้องถิ่น และระบบการจัดการที่ยังไม่สมบูรณ์นัก  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการจัดการขยะเชิงบูรณาการในพื้นที่ต.เกาะยาวใหญ่ การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการผลกระทบจากขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในชุมชน และผลกระทบอื่นๆที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วัตถุประสงค์:

โครงการนี้จะร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำร่างเทศบัญญัติและแผนแม่บทการจัดการขยะในพื้นที่กับเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความศักยภาพและความตระหนักของชุมชน แกนนำ และภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและได้รับประโยชน์จากนิเวศบริการร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการจัดการขยะในชุมขนอย่ายั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ

1. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ด้านการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะรีไซเคิลและขยะประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน ภาคธุรกิจเอกชนด้านการท่องเที่ยว และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนและภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการขยะเชิงบูรณาการ

3. เพื่อสาธิตรูปแบบการจัดการขยะเชิงบูรณาการในชุมชนและส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

แผนกิจกรรมในโครงการ:

 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ด้านการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะรีไซเคิลและขยะประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนด้านการท่องเที่ยว และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. จัดทำฐานข้อมูลขยะในต.เกาะยาวใหญ่
  1. จัดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะระดับตำบล
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการขยะระดับตำบล
  1. จัดทำข้อร่างข้อบัญญัติตำบล
 2. สร้างความตระหนักและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนและภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการขยะเชิงบูรณาการ
  1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมและการศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ
  1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชน
  1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชุมชนและบริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย)
 3. สาธิตรูปแบบการจัดการขยะเชิงบูรณาการในชุมชนและส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
  1. จัดทำข้อตกลง 4 ชุมชนและแผนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะระดับชุมชน
  1. ดำเนินการตามแผนงานของชุมชน พร้อมการติดตามและประเมินผล
  1. ขยายความร่วมมือความร่วมมือระหว่างชุมชนต.เกาะยาวใหญ่ และอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อ่านต่อ รายละเอียด

ข้อมูลผู้บริหาร

มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการรับสินบน

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

Page 3 of 2212345...1020...Last »